Ruta dels carboners a Sant Hilari Sacalm

Compartir
Ruta dels carboners a Sant Hilari Sacalm

La Ruta dels Carboners és un recorregut circular que passa per diversos punts d'interès paisatgístic i patrimonial de Sant Hilari Sacalm i les Guilleries com el Balneari de la Font Picant, la cova d'en Serrallonga, la roca Foradada, els salts d'aigua de Mas Clavé i la Gorga de la Plana, entre d'altres.

La ruta consisteix en un itinerari conformat per trams de nivells de dificultat diversa que aprofita camins de bosc de fàcil accés i pistes forestals, però també hi ha trams que segueixen passos més complicats fins a ser considerats de nivell difícil.

Afegit al propi itinerari circular hi ha diferents extensions al llarg del recorregut que aporten un valor addicional a la ruta. Aquests permeten accedir a punts especials del patrimoni natural i cultural que hi ha a la zona.

La Ruta dels Carboners permet descobrir la vall de la Riera d'Osor, entre els municipis de Sant Hilari Sacalm i Osor, municipis de tradicions lligades al seu entorn natural, les quals hi són àmpliament representades a través del recorregut proposat. L'itinerari es localitza dins la zona de protecció de la Xarxa Natura 2000 i zona PEIN. Aquesta connexió entre manifestacions de patrimoni tan divers, tant natural com cultural, fan d'aquesta àrea una excel·lent zona per gaudir de rutes de senderisme.

Comencem! 

d

La riera d'Osor

El terme municipal de Sant Hilari és de composició granítica, la qual permet la conservació i retenció d'abundant aigua en el seu subsol, afavorint una sèrie de rierols petits, que van deixant anar aigua durant tot l'any. Un dels cursos fluvials més cabalosos de Sant Hilari Sacalm i les Guilleries és la Riera d'Osor. Aquesta neix al Pla de les Arenes, a uns 1.060 metres d'altitud, entre els termes d'EspinelvesSant Hilari Sacalm.

Al llarg del seu recorregut passa pels municipis de Sant Hilari, on s'aprofita de noves entrades d'aigua dels afluents de Can Manel Mort, El Soler i Mas Claver, Osor i acaba confluint amb el Ter dins del terme municipal d'Anglès. 

La riera és considerada un connector natural i biològic, a més d'Espai d'Interès Estratègic per la Connectivitat, tant a escala regional com local ja que genera connexions ecològiques i paisatgístiques entre punts biològicament interessants i amb potencial com el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (al nord) i el Parc Natural del Montseny (al sud).

Flora

r349_flora Els boscos principals que predominen al llarg de la ruta són els boscos de ribera. Concretament, a l'itinerari se n'hi distribueixen dues categories diferents: el predominant és el bosc format per vernedes (Alnus glutinosa) on també hi ha pollancre (Populus nigra) i ortiga borda (Lamium flexuosum) de la terra baixa plujosa i el secundari és aquell que està constituït per freixedes (Fraxinus) dels Pirineus i de les muntanyes catalanes septentrionals.

La resta de massa forestal que es pot trobar durant l'itinerari presenta una gran varietat d'hàbitats gràcies a les característiques morfològiques de la zona i l'activitat humana que s'hi ha desenvolupat tradicionalment. Els més abundants són els alzinars muntanyencs (Quercetum mediterraneo-montanum) amb pins (Pinus), castanyedes acidòfiles (Aesculus hippocastanum) de muntanya mitjana i terra baixa, les rouredes de roure sessiliflor (Quercus petraea) i fagedes acidòfiles pirinaicooccitanes. 

A nivell arbustiu, destaca l'abundància de boix (Buxus sempervirens) en zones properes a la llera de la riera. Malauradament, les poblacions d'aquest arbust estan greument afectades i deteriorades per la proliferació de la papallona del boix (Cydalina perspectalis). Al llarg del recorregut també es poden localitzar diferents espècies d'orquídies (Orchidaceae), algunes de les quals són protegides per la seva vulnerabilitat, i altres espècies com l'Orella d'os (Ramonda myconi) que és una espècia endèmica del nord-est peninsular apreciada per les seves capacitats en medicina.

Dins d'aquests hàbitats, destaquen dues espècies per la seva relació amb algunes activitats tradicionals d'explotació dels boscos: l'alzina que havia estat utilitzada per part dels carboners per la producció de carbó vegetal i el castanyer que havia estat emprada com a matèria prima pels roders, ambdues activitats estan estretament vinculades a Sant Hilari i a les Guilleries.

Fauna

La fauna d'aquesta zona és molt diversa ja que està associada a la presència dels diferents hàbitats que s'han esmentat anteriorment. La majoria d'espècies que es poden trobar són relativament comunes en el territori català, però això no resta importància a la seva diversitat.

A les zones de riera i més properes a aquestes destaquen la presència d'algunes espècies de peixos com la bagra (Leuciscus cephalus) i el barb de muntanya (Barbus meridionalis). També s'hi troben amfibis com la reineta (Hyla meridionalis), el tòtil (Alytes obstetricans) i el tritó verd (Triturus marmoratus). Tots ells són d'interès especial.

r349_gorg Pel que fa als rèptils, es pot trobar la tortuga d'estany (Emys orbicularis), la serp verda (Malpolon monspessulanus) i la serp blanca (Elaphe scalaris), sargantanes com la ibèrica (Podarcis hispànica) i la roquera (Pordacis muralis), entre d'altres.

Cal esmentar també que aquest entorn és ric en presència d'aus. Depenent de l'hàbitat es pot trobar el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i el falcó mostatxut (Falo subbuteo), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el blauet (Alcedo atthis), el picot garser petit (Dendrocopos minor), el gamarús (Strix aluco), la merla negra (Turdus merula), la merla blava (Monticola solitarius), la becada (Scolopax rusticola) i diverses mallerengues (Parus spp.), etc

També és important destacar dues espècies de mamífers molt presents en el territori de les Guilleries, en general: la guilla o guineu (Vulpes vulpes) una espècia que ha donat nom al territori doncs el topònim de Guilleries simbolitza terra de guilles ja que antigament abundaven en aquesta zona

La Font Picant

L'antic balneari de la Font Picant és un edifici situat a 4km del poble de Sant Hilari en direcció Osor. Va ser un dels balnearis més famosos d'Espanya a començaments del segle XX, ja que era reconegut per les seves fonts d'aigües minero-medicinals. 

El 1880 quan les seves aigües van ser declarades d'utilitat pública, per tal d'augmentar la comoditat dels estiuejants que les visitaven tot sovint, es va construir un hotel que disposava de 250 llits, saló-restaurant, gran menjador, capella, sala de festa, sala de billars, escenari, servei de correu, pistes de tennis i uns grans jardins on s'hi organitzaven mil i una activitats d'oci. Tal era la seva fama que aquest local va ser un dels primers en tenir electricitat gràcies a una bobina d'aigua i línia telefònica.

Actualment, la Font Picant és un punt d'interès turístic essencial per qualsevol visitant de la zona ja que permet conèixer la història de Sant Hilari i provar les diferents fonts d'aigua minero-medicinals que eren receptades a aquelles persones amb malalties de fetge, colelitiasi i també per guarir el mal de pedra, ronyons i vies urinàries.

Resclosa Ribot o Pantà de la Font Picant 

Passat l'edifici de la Font Picant hi ha la resclosa Ribot o el pantà de la Font Picant. Aquesta es va construir com a presa per acumular aigua. El conjunt d'instal·lacions de les Illes d'Amunt era el punt on hi havia les turbines que generaven electricitat. Inicialment aquesta instal·lació només subministrava electricitat al balneari de la Font Picant, però al cap de poc la seva posada en funcionament, es va ampliar la generació elèctrica per a poder subministrar corrent a tot el municipi hilarienc.

El Molí d'en Boscà

El Molí d'en Boscà antigament era un molí fariner que aprofitava la força de l'aigua de la Riera d'Osor per fer funcionar les moles i treballar el blat per obtenir farina. La primera referència documentada és de 1480.

Actualment, se'n conserva el conjunt dividit en dues parts: la industrial, on hi havia el molí a tocar de la riera i l'habitatge, un mica més enlairat. Les restes actuals han anat patint modificacions al llarg dels anys, però la més important va ser el 1826 fet que es pot comprovar per la gravació en una llinda de pedra de la part industrial.

Carboners

Al llarg de la ruta es poden observar mostres de patrimoni cultural vinculades als oficis tradicionals de les Guilleries. Concretament, en el tram de l'itinerari de més dificultat es poden identificar elements relacionats amb l'ofici de carboner i el de roder, dos oficis desapareguts per la seva pèrdua d'utilitat vers les noves tecnologies i els nous recursos que al llarg del segle XX van anar sorgint.

Es pot veure les restes d'una antiga barraca original i al costat d'aquesta encara es poden identificar les restes d'una plaça carbonera. Els carboners tallaven els arbres, arreplegaven la llenya i l'estimbaven fins la plaça carbonera. Allà construïen una pila i posteriorment l'encenien i iniciaven el procés de la cuita (combustió lenta) per obtenir carbó vegetal. 

Solien construir-se prop de fonts o rieres on poder agafar aigua, tant per beure com per controlar la carbonera. La barraca o cabanya solia ser una construcció senzilla on quatre o sis homes feien vida durant setmanes o durant tot el temps que durés la campanya del carbó. Aquestes podien ser dues parets-teulades de troncs cobertes de branques amb una capa de terra que impermeabilitzava el capdamunt o podien ser més complexes fetes amb bigues travesseres, parets de pedra seca, llar de foc, compartiments separats amb una tela, etc.

Roders

Els roders solien treballar en grup. Talaven castanyers de 4 anys i el treballaven a les places de treball fins a obtenir el rodell format per un conjunt de cescles. L'objectiu era obtenir un material que servia per fer caixes d'arengades o raïm, recipients de ceràmica i per cinglar botes de vi.

La feina dels roders es feia en major part al bosc, però a diferència dels carboners no necessitava construccions addicionals a part dels bancs de treball. És per aquest motiu que actualment no hi ha restes visibles dins el bosc.

Entre 1890 i 1920 la indústria rodellaire va viure el seu moment més àlgid. Cal destacar que l'ofici dels roders va generar les primeres societats obreres que defensaven l'ofici i lluitaven per salaris més justos.

La Roca Foradada

r349_foradada La Roca Foradada és un bloc de leucogranit d'uns 8-10 metres d'alt i uns 6 metres d'amplada. Està situada al marge esquerra de la Riera d'Osor, molt a prop de la desembocadura de la riera de Mas Clavé. Rep el seu nom per l'espai que queda a la base de la roca.

Així la descrivia el Dr. Antoni Bartomeus en el document de la conferència Sant Hilari Sacalm al principi del segle XX que es va fer al Centre Excursionista de Catalunya l'any 1905: “Contemplem un gegant de roca colossal, immens: la Roca Foradada, que s'ha desprès de dalt de la muntanya atret per la poesia d'aquest lloc, i per no profanar la puresa de les aigües remoroses, en lloc d'ajeure's en son llit, s'assenta respectuós damunt d'uns petits còdols acontentant-se d'escoltar sos sospirs i ses melodies”.

Cova d'en Serrallonga

La cova que s'amaga darrera la Roca Forada és coneguda com la Cova d'en Serrallonga. És un bloc de leucogranit que, havent-se desprès i desplaçat del seu lloc original, ha deixat un espai suficientment ampli a la seva part basal perquè pogués ser utilitzat com a refugi.

En aquesta roca s'hi van trobar restes de ceràmica campaniforme, jaciments de la transició entre el tercer i el segon mil·lenni aC. Tal i com s'esmenta al llibre Sant Hilari Sacalm, capital de les Guilleries d'Àngel Serradesanferm i Antoni Pladevall: “Les Guilleries sempre han estat unes terres de poca ocupació humana, ja que les seves característiques físico-geogràfiques mai no han facilitat l'assentament. Pocs són els vestigis que hi trobem i menys al terme de Sant Hilari.”

Aquest espai podria haver estat un amagatall del conegut bandoler Joan Sala, àlies Serrallonga. Joan Sala i Ferrer, fill de Joan Sala i Joana Ferrer, va néixer al mas La Sala de Viladrau el 1594. Treballant de pagès a Can Tarrés va conèixer a Margarida Tallades Serrallonga, pubilla de Mas Serrallonga de Querós (actualment, dins el terme municipal de Sant Hilari). Joan Sala i Margarida es van casar a l'església de Sant Martí de Querós. A partir d'aquest moment el bandoler va començar a ser conegut pel nom de Serrallonga.

Riera de Mas Clavé

Just entre la Roca Foradada i la Cova d'en Serrallonga hi ha la desembocadura de la riera de Mas Clavé. Aquesta es caracteritza per tenir sis salts d'aigua seguits que sumant-los tots tenen un desnivell de 145 metres.

Salt de Mas Clavé

r349_salt Seguint un corriol que ressegueix el traçat de la riera de Mas Clavé uns 100 metres aigües amunt, es pot arribar fins el primer saltant d'aigua. Aquest té una alçada de 15 metres d'alt.

Mirador dels Esqueis de la Coma

r349_mirador Seguint la indicació que marca el camí per arribar al mirador es pot accedir a dos miradors amb vistes dels Esqueis de la Coma. Aquests es troben entre els termes municipals de Sant Hilari Sacalm i Osor.

Gorga de la Plana

La gorga de la Plana està situada just al final de l'anada del recorregut senyalitzat. Aquesta es caracteritza per ser força àmplia i pels seus dos petits salts d'aigua.

Aquesta gorga queda delimitada per un mur de pedra a la part alta del curs de la riera i per la part baixa hi ha una zona amb sorra on es pot accedir a peu de gorga. La profunditat de l'aigua és superior a la mitjana del curs de la Riera d'Osor i, en canvi, la velocitat en la que es mou l'aigua és inferior.
Una vegada s'arriba a aquesta gorga, comença el camí de tornada de la ruta.

Actualment, hi ha dues opcions diferents: es pot tornar pel camí d'anada o es pot continuar seguint les indicacions per la ruta circular que arriba a un altre dels salts de Mas Clavé. Cal esmentar que aquesta última possibilitat té un desnivell considerable.

Font: Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

 

On dormir

Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm

Sant Hilari Sacalm (a 1.2 Km)

Ideal per gaudir en família. Situat en un paratge natural, als afores…

Llegir més...

Hostal del Coll

Susqueda (a 3 Km)

Un nou espai per compartir. Al costat del Santuari del Coll, a…

Llegir més...

Monestir de Sant Salvi

Santa Coloma de Farners (a 5.3 Km)

El Monestir de Sant Salvi, és un convent franciscà que data de…

Llegir més...

Hostal Can Massot

Anglès (a 6.6 Km)

L'establiment disposa d' 11 habitacions amb bany complert, aire condicionat, calefacció i…

Llegir més...

Can Vila

Sant Julià del Llor i Bonmatí (a 7 Km)

Can Vila és una antiga casa amb unes fantàstiques vistes al poble…

Llegir més...

Càmping La Balma

Espinelves (a 7.5 Km)

La Balma és un camping familiar, amb una majoría de clients formada…

Llegir més...

Can Baldiri

Santa Coloma de Farners (a 9.6 Km)

Actualment Can Baldiri és un habitatge d'ús turístic per grups de fins a…

Llegir més...

Càmping El Pont de Barcelona

Vilanova de Sau (a 10.6 Km)

El càmping el Pont està situat en ple cor de les Guilleries…

Llegir més...

On menjar

Braseria Les Comes

L’Esquirol (a 18.4 Km)

Situat dins les instal·lacions del Parc d'Aventura Anigami, Ofereixen menús d'amanides amb…

Llegir més...

Hostal Restaurant Turó de l'Home

Santa Maria de Palautordera (a 21.5 Km)

Hotel situat al centre de Santa Maria de Palautordera, al peu del…

Llegir més...

Restaurant Artusi

Girona (a 22.5 Km)

Ubicat al cor del barri vell de Girona, recull el concepte de…

Llegir més...

La Calma, el Bellver

Tagamanent (a 24.2 Km)

A la Masia Restaurant El Bellver, de 13:30 a 15:30 presentem un…

Llegir més...

Mas Ros Restaurant i Hotel

Cassà de la Selva (a 28.6 Km)

Gaudeix d'una estada tranquil·la i confortable en el nostre petit i càlid…

Llegir més...

Terra Restaurant

Les Franqueses del Vallès (a 29.6 Km)

Al nostre restaurant trobareu productes d'arreu de Catalunya, des de les terres…

Llegir més...

Què fer

Associació del Via Crucis Vivent

Sant Hilari Sacalm

Des de fa més de tres segles, Sant Hilari Sacalm celebra el…

Llegir més...

Camins de Bosc

Sant Hilari Sacalm (a 3.5 Km)

Camins de bosc és un espai forestal privat d'unes dues hectàrees adequat…

Llegir més...

Casa Museu Verdaguer

Folgueroles (a 17.5 Km)

Un dels museus literaris més antics de Catalunya , és la llar…

Llegir més...

Parc d’Aventura Anigami

L’Esquirol (a 18.4 Km)

El Parc d'Aventura d'Anigami al Mas Les Comes de l'Esquirol és un…

Llegir més...

Mas Casablanca

Taradell (a 18.7 Km)

El Mas Casablanca és una casa de pagès tradicional, que és aquella…

Llegir més...

Fundació / Casa Miquel Martí i Pol

Roda de Ter (a 20.3 Km)

Activitats, formació, actes, espectacles i promoció a la creació interdisciplinària amb la…

Llegir més...

Circuit d'Osona Karting

Vic (a 20.8 Km)

Amb un recorregut de 940 metres i una amplada de 8-9 metres,…

Llegir més...

La Fageda

Santa Pau (a 21.6 Km)

Veniu a visitar la vaqueria més gran de la comarca, on la…

Llegir més...

Ofertes

Casa Museu Verdaguer

Llegir més...

3.00 € 2.50 €

Verdaguer, entre un dolmen i un altar

Llegir més...

75.00 € 60.00 €

Agenda

Cicle d'exposicions Sants Metges és cultura a Sant Julià de…

03/02/2021 - 28/02/2021

Llegir més...

Mostra de Teatre Amateur de Santa Perpètua de Mogoda

28/02/2021 ...

Llegir més...

Trufforum a Vic

23/02/2021 - 28/02/2021

Llegir més...

Febrer cultural a Palamós

01/02/2021 - 28/02/2021

Llegir més...

Apunta't als nostres butlletins!

T'enviariem noves rutes, promocions, sortejos i molt més. Gaudeix de femturisme.cat des del teu correu electrònic!